top of page

Zarezerwój szczeniaczka

Book your puppy

 
Stella Venandi

Justyna Szkudłabska

 

Ustroń

 

j.szkudlabska@interia.pl

 • Wix Facebook page

Twoja wiadomość została wysłana / Your details were sent successfully!

ZAPISY
 
 
 • zapisy ułatwiają nam kontakt z Państwem w momencie, kiedy szczenięta są już na świecie

 • zapisanie się na listę oczekujących jest niezobowiązujące dla obu stron

 • przed narodzinami szczeniąt nie pobieramy żadnej opłaty rezerwacyjnej

 • osoby z listy są informowane o spodziewanym miocie w pierwszej kolejności 

 • osoby zapisujące się na listę prosimy o:

* dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko oraz nr telefonu

* zadeklarowanie płci (pies, suka)

* czy pies ma być wystawowy / do polowania / domowy / hodowlany / do uprawiania sportu np. agility 

 

 

REZERWACJA
 
 • rezerwacji można dokonać po narodzeniu szczeniąt; wtedy skontaktujemy się z osobami zapisanymi na liście i udzielimy informacji o dostępnych szczeniętach oraz uzgodnimy szczegóły,​

 • rezerwacja jest zobowiązująca, zainteresowany powinien wpłacić zadatek na zakup szczenięcia w wysokości 500zł w jak najkrótszym terminie na podane przez Hodowcę konto bankowe  (nr konta i dane do przelewu wysyłamy pocztą elektroniczną lub podajemy telefonicznie),

 • rezerwacja szczenięcia następuje w momencie odnotowania wpłaty,

 • resztę uzgodnionej kwoty nabywca wpłaca osobiście u Hodowcy lub przy odbiorze szczenięcia, 

 • po zawarciu umowy (wpłata zadatku) Hodowca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego szczeniaka zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w regulaminie ZKwP

 • jeśli nabywca po wpłacie zadatku nie odbierze psa w wyznaczonym terminie i nie skontaktuje się w ciągu 7 dni z Hodowcą w celu ustalenia innego terminu, kwota zadatku ulega przepadkowi, a rezerwacja uważana jest za nieważną,

 • w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę, zadatek przechodzi jako rekompensata  na rzecz Hodowcy i nie podlega zwrotowi 

 

 

ODBIÓR SZCZENIĘCIA 
 
 • zakupione szczenię Nabywca odbiera z hodowli najwcześniej po ukończeniu 7 tyg,, zazwyczaj koło 8 tyg, po pierwszym szczepieniu i odrobaczeniach (wpis w książeczce zdrowia) i przeglądzie hodowlanym miotu,

 • Hodowca ustala z Nabywcą datę odbioru szczenięcia,

 • w sytuacji kiedy Nabywca nie ma możliwości odbioru szczenięcia , na jego życzenie może ono zostać pod opieką Hodowcy do czasu odbioru, jednak Nabywca ponosi koszty utrzymania, opieki i pielęgnacji szczeniaka,

 • odbiór potwierdzany jest pisemną umową kupna- sprzedaży ,

 • Nabywca otrzymuje od Hodowcy wraz ze szczeniakiem: metrykę ZKwP, która jest świadectwem pochodzenia szczenięcia i upoważnia do wyrobienia rodowodu, książeczkę zdrowia psa, z wpisami dat odrobaczeń i szczepień, ksera dokumentów rodziców  oraz wyprawkę dla malucha,

 • koszty wyrobienia Paszportu dla Psa, rodowodu eksportowego na nazwisko nabywcy, dodatkowych badań oraz szczepień  są dodatkowo płatne

 • szczenię będzie socjalizowane, odpowiednio żywione, prowadzone i wychowywane tak jak nasze psy. Do chwili odbioru przez nowego właściciela  szczenię będzie mieszkać w domu, wychodzić na spacery oraz będzie traktowane jak członek rodziny

 

 

 

 

 

Enrolment
 
 • Enrolment makes it easier to contact you when the puppies are born

 • Signing up for a waiting list is noncommittal for both sides

 • Anyone signing up for a waiting list will be informed about the expected litter in the first place 

 • All willing should give us the following information:

 • Contact information such as name and phone number

 • Determine the sex (male or female)

 • If the dog should be for shows / to hunt / home pet/ sport dog (for example agility).

 

 

Reservation
 
 • When the puppies are born, we will provide details about available puppies to all person signed on the list

 • Reservations must be adhered to; the person concerned must as soon as possible pay a down payment for the purchase of a puppy in the amount of € 150 to the provided by the breeder bank account (account number and bank details will be send by e-mail)

 • Booking of a puppy is made at the moment of reception of the payment note

 • The rest of the agreed amount shall be paid by the buyer in person at the kennel or while picking up the puppy

 • After the conclusion of the contract (advance payment) the Breeder undertakes to sell the ordered puppy according to the general conditions laid down in the Kennel Club Rules (ZKwP)

 • If the buyer, after the payment of a deposit, does not collect the dog within the prescribed period and does not contact the breeder to determine another date within 7 days, the amount of the deposit shall be forfeited and the reservation is considered null and void

 • In the event of cancellation by the Buyer, the pledge goes as compensation for breeder and is not reimbursed.

 

 

Pick up of the puppy
 
 • The Buyer can pick up the purchased puppy from the kennel from the age of 7 weeks, usually around 8th week of life, after the first vaccination and deworming (entry in the booklet as well) and breeding survey of litter,

 • The Breeder agrees with the Buyer the date of puppy pick up,

 • In a situation when the buyer can not pick up the puppy, at his request it may be under the care of the Breeder until the pick up, however the Buyer shall reimburse the Breeder for the maintenance and puppy care costs,

 • The pick up is confirmed by a written contract of sale and purchase,

 • The Buyer, along with the puppy, receives from the Breeder: Kennel Club metric, which is a testament to the origin of the dog and empowers you to develop the pedigree, the dog health book, with entries  of the deworming and vaccination dates, photocopy of parents documents, as well as a baby layette,

 • Costs of sophistication of dog's Passport, pedigree export in the name of the purchaser, additional testing and vaccinations are to be paid additionally

 • Puppy will be socialised, properly fed, guided and brought up as our own dogs. The puppy will live in the house, go out for walks and be treated like a family member, until the receipt by the new owner.

 

 

 

ENG
bottom of page